Profer Group
Czech lang   English lang
Domů > Propan-butan, LPG
O nás  |   Partneři  |   Kontakty
Alternativní zdroje energie
Plyn pro řezání a sváření
Parkoviště pro kamiony
Čerpací stanice
Propan-butan, LPG
Servis a revize ČS
Doprava
GDPR

Projekty spolufinancovány z EU:
- Analýza rizik
- Energet. úsporná opatřeníRevoluce v řezání
plynem se jmenuje

Chemtane 2

LPG budoucnosti
se jmenuje
logo Chemtane V
Propan-butan, LPG

Skupina PROFER GROUP je výjimečná v komplexnosti nabídky v oblasti využití zkapalněných ropných plynů.

Skupina PROFER GROUP je specialistou v oblasti:
  • - nákup z přímých zdrojů (rafinerie)
  • - zásobování auto-cisternami ze skladů s pokrytím celé ČR
  • - výstavba a servis čerpacích stanic, jejich financování a provoz
  • - výstavba energetických zdrojů (vytápění, výroba páry, kogenerace …)
  • - aditivace LPG a technického propanu pro zvýšení jeho kvalitativních parametrů (zvýšení účinnosti, snížení spotřeby, snížení vlivu škodlivých látek v plynu)

Skupina PROFER GROUP je inovátorem pro využití zkapalněných ropných plynů jako alternativního zdroje energie. O čem ostatní teprve uvažují, to skupina PROFER GROUP realizuje. Vrtáme do hloubky problémů – hledáme řešení ve prospěch našich zákazníků. Tímto se naše skupina stává výjimečnou v plynařském oboru.


Velkoobchod pro ČR:


Velkoobchod pro EU:Parametry plynů:

Propan a butan patří do skupiny uhlovodíkových plynů se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, které se získávají při zpracování ropy a zemního plynu. Zkapalněný propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu. Za normálního ( atmosférického ) tlaku a teploty se jedná o směs plynnou, ale již při malém zvýšení tlaku se skupenství mění na kapalné a dochází k velkému zmenšení objemu ( asi 260 x ). Z tohoto důvodu je možno uskladnit obrovskou tepelnou kapacitu v poměrně malém zásobníku.
Propan-butan je směs v názvu uvedených produktů ( propanu a butanu ). Propan ani butan není jedovatý a při náhodném úkapu se vypaří a nedochází tak ke znečištění podzemních vod. Emisní charakteristiky obou produktů jsou srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší.


Propan a propan-butan se uskladňují v tlakových zásobnících. Zásobníky se umísťují mimo objekt v nadzemním nebo v podzemním provedení. V závislosti na spotřebě je možno instalovat zásobníky od 2 m3 ( převážně pro rodinné domky ) až do 250 m3.
S ohledem na velikost zásobníků se stanovují i bezpečností pásma těchto zásobníků, které jsou v rozmezí od 3 m ( rodinné domky ) až po 100 m.

Propan-butan, vlastnosti jednotky propan butan
Chemický vzorec - C3H8 C4H10
Molekulová hmotnost - 44,094 58,12
Kapalný stav
Hustota při 20 °C Kg/m3 502 579
Bod tání při tlaku 101,08 kPa °C -189 -135
Bod varu při tlaku 101,08 kPa °C -42,6 -0,6
Kritická teplota °C 95,6 153
Kritický tlak Mpa 4,45 3,721
Spalné teplo KJ/kg 50,3 49,56
Plynný stav
Hustota při 101,08 kPa Kg/m3 2,019 2,703
Hutnota 1 1,562 2,091
Výparné teplo při bodu varu a tlaku 101,08 kPa KJ/kg 444,057 387,79
Spalné teplo při 0 °C, 101,08 kPa MJ/kg 100,986 133,97
Výhřevnost při 0 °C, 101,08 kPa MJ/kg 92,989 123,76
Dolní mez výbušnosti se vzduchem % 2,1 1,5
Horní mez výbušnosti se vzduchem % 10,1 8,4
Bod zápalnosti °C 510 490


©2018 - HELP Madurkay Pavel
[+]
btnUp
btnDown